Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

01.01.2011

s mycentrope.com sa Vám bude chcieť zažiť Centropu

Nová internetová platforma ponúka „bezhraničné“ zážitky vo voľnom čase od štvrtka online. Cesta po regióne štyroch krajín – nie len na webe.

Región Centropa môžete zažiť absolútne bez hraníc. V rámci Kick off Eventu v riečnom prís-tave Wien City sme vo štvrtok prezentovali inovatívnu platformu pre ľudí v regióne Centropa: Na www.mycentrope.com ponúkame všetkým « zážitok bez hraníc ». Spotrebitelia tu náj-du informácie o aktivitách na voľný čas, nákupoch & kultúrnych podujatiach z celého regiónu štyroch krajín, zároveň majú možnosť zarezervovať si exkluzívne ponuky balíkov služieb cestovných kancelárií, zostaviť si individuálne zájazdy, zúčastniť sa atraktívnych výherných súťaží a vyhľadať si tipy insiderov o krajine a ľudoch v regióne Centropa. A to všetko v šty-roch jazykoch: nemčine, slovenčine, češtine a maďarčine.

Na webovej stránke sa nachádzajú všetky relevantné informácie a možnosti rezervácie rôz-nych aktivít na voľný čas v regióne štyroch krajín Centropa: od krátkej dovolenky cez nákup-ný výlet až po návštevu koncertu alebo iného eventu. Pomocou inovatívneho systému filtrov sa dá vyhľadávanie nastaviť veľmi efektívne podľa individuálnych záujmov užívateľov na voľný čas. Okrem toho nájdete na mycentrope.com vždy napínavé výherné súťaže a exklu-zívne turistické ponuky, ktoré sa dajú rezervovať len na mycentrope.com.

mycentrope.com realizuje rakúske pracovné spoločenstvo Central Danube Region GmbH/echonet communication gmbh v spolupráci s agentúrou ComPRess a mediálnymi partnermi a PR partnermi vo všetkých štyroch krajinách regiónu Centropa (Česko, Slovens-ko, Maďarsko, Rakúsko). Dôležité strategické partnerstvá máme už aj so slovenskými mas-médiami ako Rádio Expres, Webnoviny a TV Bratislava a českým vysielačom Rádio Hey a maďarským ťažiskovým rádiom Class FM, maďarským špeciálnym vysilačom Jazzy Radio a Classic Radio a v Rakúskou s rádiom Arabella. V blízkej budúcnosti uzatvoríme dohody s ďalšími partnermi, ktoré posilnia našu komunikačnú silu v regióne. Na jednej lodi sú s nami aj partneri Wien Holding, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien a poisťovňa UNIQA, ktorí nám poskytujú dôležitú podporu.

Politicky projekt zastrešuje mestský radca pre plánovanie pán Rudi Schicker, ktorý na Kick off podujatí privítal predsedu Bratislavského kraja Pavla Freša, starostu Soprone Zsolta Bor-kaia a vedúceho oddelenia pre medzinárodné vzťahy mesta Brno Mojmíra Jeřábka, komen-tuje platforma: „Vytvorením CENTROPY vznikol región v strede Európy, vďaka ktorému bu-deme schopní konkurovať v celej Európe ale aj mimo nej s veľkými regiónmi západnej Eu-rópy. A dôkazom našej pohostinnosti je aj platforma mycentrope, sprievodca po rôznorodých ponukách strednej Európy ako má byť.“

Internetová platforma ako virtuálna Homebase silného regiónu

Andreas Hopf z Central Danube hovorí o dôležitom atribúte jedinečného postavenia novej webovej služby: „Všetky obsahy spracovávame v origináli v krajine pôvodu a našej webovej stránke ich ponúkame dôsledne v nemeckom, slovenskom, českom a maďarskom jazyku – takáto ponuka je na webe jedinečná. Website je svojim spôsobom niečo ako „Homebase“ projektu štyroch krajín, ktorý chce povzbudiť obyvateľov regiónu Centropa, aby spolu ‚spolu nažívali bez hraníc’.“

Roland Vidmar z echonetu dopĺňa: „Platforma s ponukami aktivít na voľný čas, ktorá funguje od leta online v beta verzii je teraz po oficiálnom spustení do prevádzky vybavená atrak-tívnymi exkluzívnymi ponukami zájazdov, ktoré sa dajú okamžite zarezervať a zavedie vás do všetkých krajín regiónu Centropa.“

Región Centropa je jedným z hospodársky a kultúrne najsilnejších regiónov Európy. Táto geopolitická šperkovnica Európy pozostáva v jadre z moravského priestoru, okolia Brati-slavy, západnej časti Maďarska a východného Rakúska a žije tu asi sedem miliónov obyvateľov, čo je slušné číslo. Ak k tomu pripočítame spádové oblasti Prahy a Budapešti, dostávame sa k počtu obyvateľov okolo 15 miliónov.

Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, vidí v novom projekte šancu na rýchlejšiu integráciu: „Pred dvadsiatimi rokmi sa pretrhla želežná opona, pred niekoľkými rokmi boli odstránené hraničné kontroly a teraz sa snažíme vybudovať výstavbou nových ciest a koľajových tratí, ale aj nových mostov cez rieku Moravu nové prepojenia. Týmto pro-jektom pokračuje ale aj iný príbeh – a tým je premostenie, ktoré je potrebné v našom mys-lení. Rýchly a široký tok informácií, ktorý nám ponúka internet chceme spoločne využiť na rýchlejšiu integráciu do regiónu Centropa a posilniť tak našu konkurencieschopnosť.“

Zážitok vo voľnom čase, ktorý spája národy

Loď Twin City Liner, spájajúca vzájomne mestá Viedeň a Bratislava, ktorú prevádzkuje Wien Holding už predstavuje vzorový projekt prežitého susedstva v regióne Centropa. Teraz chceme formou internetovej platformy mycentrope.com dať nový silný impulz vzájomného približovania sa krajín Centropy. Pretože ľudia z regiónu sa najlepšie spoznajú pri bezprostredných vzájomných stretnutiach. Mycentrope.com chce spojiť občanov Česka, Slovenska, Maďarska a Rakúska: Muzikál vo Viedni, lyžovačka na Semmeringu, nákupy v Bratislave, Wellness na Morave alebo dovolenka na Balatóne. Mycentrope.com ponúka celý rad možností cestovať po regióne a lepšie sa navzájom spoznávať“, hovorí konateľ spo-ločnosti Wien Holding komunálny radca Peter Hanke.

Reinhard Karl, predseda predstavenstva Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien hovorí unisono: „ Spoločenstvo Raiffeisen bolo priekopníkom hospodárskeho vývoja v severných a východných susedných krajinách. V rozvoj spoločného väčšieho životného priestou sme verili už dávno predtým než ostatní a do týchto krajín sme prenikli ako prvá banková skupina. Naša podpora platforme s aktivitami na voľný čas akou je mycentrope.com je len ďalší logický krok.“

Konstantin Klien, generálny riaditeľ strategického partnera UNIQA hovorí o motívoch poisťovne: "Naša spoločnosť UNIQA je dnes aktívna v 20 európskych krajinách až po krajiny arabského sveta. Náš kľúčový región, z ktorého sme začínali s internationalizáciou skupiny UNIQA predstavuje geografický priestor, ktorý oslovuje "mycentrope". Preto nás teší, že môžeme podporiť mycentrope.com a prispieť tak k pozitívnemu postoju k tomuto regiónu."

O vynálezcoch plattformy mycentrope.com

Central Danube je spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom infraštruktúry a jej vlastníkom je spoločnosť Wien Holding a Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, ktorá je širokej verejnosti známa iniciovaním a realizáciou rýchleho lodného spojenia medzi Viedňou a Bratislavou - Twin City Liner. Paletu aktivít spoločnosti Central Danube dopĺňajú projekty z oblasti efi-cientnej energetiky a programy zamerané na rozvoj miest.

echonet communication gmbh je dcérskou spoločnosťou echo medienhaus. echonet reali-zuje webové aplikácie na najvyššej technickej a optickej úrovni, intranetové systémy, Con-tent-Management a poradenské služby a v projekte mycentrope.com má okrem webového dizajnu na starosti aj redakčnú realizáciu vo všetkých štyroch jazykoch.

28. októbra 2010
Kick-off-Event my centrope.com
za účasti
Rudiho SCHICKERA, mestského radcu pre mestský rozvoj a dopravu
starostu Zsolta BORKAIA, Györ,
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla FREŠA, Bratislava,
Mojmíra JEŘÁBKA, vedúceho oddelenia pre medzinárodné vzťahy mesta Brno,
komunálneho radcu Petra HANKEHO, konateľa spoločnosti Wien Holding,
predsedu predstavenstva Reinharda KARLA, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien,
Andreasa HOPFa, konateľa spoločnosti Central Danube,
Rolanda VIDMARA, konateľa spoločnosti echonet

Vaše otázky adresujte:

Mag. Dieter Pietschmann
Marketing & PR
Central Danube Region Marketing & Development GmbH
Tel: 01-727 10 - 137
mobil : 0664-4557686
e-mail: dieter.pietschmann@centraldanube.at

Wolfgang Gatschnegg
Wien Holding – hovorca koncernu
tel.: +43 1 408 25 69 - 21
mobil:+43 1 664 82 68 216
e-mail: w.gatschnegg@wienholding.at

Lothar Fischmann
mediálny hovorca mestský radca pre plánovanie a dopravu Dipl.-Ing. Rudi Schicker
Tel.: +43 1 4000 81418
e-mail: lothar.fischmann@wien.gv.at