Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

VOP

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)


1.1 Nasledujúce podmienky platia pre všetkých užívateľov (ďalej len „užívatelia") platformy webovej stránky www.mycentrope.com (ďalej len „platforma") a služieb, ktoré táto platforma ponúka. Platformu prevádzkuje OG (otvorená spoločnosť) mycentrope. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") predstavujú právne záväzný podklad pre používanie platformy www.mycentrope.com. Podmienky, ktoré sú v protiklade s týmito VOP, resp. ktoré sa od nich odchyľujú sa nebudú aplikovať a považujú sa za dohodnuté len v tom prípade, ak ich prevádzkovateľ výslovne a písomne potvrdí. Využitím služby webovej stránky www.mycentrope.com užívateľ záväzne akceptuje tieto VOP. Pri registrácii dostane užívateľ možnosť oboznámiť sa s týmito VOP (a pravidlami komunity). Obchodné podmienky podliehajú stálej kontrole a z tejto skutočnosti môžu vyplynúť úpravy, resp. vylepšenia. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo, zmeniť tieto podmienky užívania kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov. Prevádzkovať je povinný informovať užívateľov včas o zmene platných podmienok užívania (e-mailom alebo na stránke www.mycentrope.com).

2 Obsah / ponuka služieb prevádzkovateľa
2.1 Prevádzkovateľ dáva užívateľom k dispozícii informačnú a komunikačnú platformu s rôznymi Features. Všetky obsahy tejto platformy sú pre každého užívateľa voľne prístupné v zmysle podmienok užívania na súkromné účely.
2.2 Takzvaná „komunitárna oblasť" platformy poskytuje užívateľom možnosť interaktívnych aktivít a pridávania vlastných príspevkov (napr. komentárov) na stránku www.mycentrope.com.
2.3 Všetky údaje jednotlivých užívateľov (profily) sú uložené v centrálnej databanke prevádzkovateľa. Užívatelia sú povinní komunikovať spolu v rámci dobrých mravov a pravidiel slušnej komunikácie. Hanlivé, ponižujúce, sexistické, rasistické vyjadrenia sú na stránke www.mycentrope.com zakázané.
2.4 Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby – s výnimkou služieb, ktoré majú v popise uvedené niečo iné – bezplatne.

3 Prihlásenie / registrácia
3.1 V zásade majú všetci užívatelia právo na prístup na stránku a právo zúčastňovať sa na jej aktivitách. Každý užívateľ, ktorý má záujem využívať neobmedzene služby www.mycentrope.com sa musí za týmto účelom na platforme zaregistrovať.
3.2 Registrácia na stránke www.mycentrope.com je bezplatná. Jedna osoba sa môže prihlásiť len jedenkrát. Registrácia je neprenosná na tretie osoby.
3.3 Užívateľské meno a heslo si môže užívateľ zvoliť podľa vlastného uváženia. Užívateľ potvrdzuje, že všetky osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi sú pravdivé. Užívateľ prehlasuje odoslaním prihlášky na registráciu (a tým spojenej aktivácie jeho účtu kliknutím na aktivačný link v jemu zaslanom aktivačnom maile) svoj súhlas s používaním obsahov platformy a komunity jej užívateľov.
3.4 Užívateľ je povinný zachovávať o svojich prístupových údajoch mlčanlivosť. Ak sa užívateľ dozvie o zneužití svojho prihlasovacieho mena, je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne prevádzkovateľovi (redaktion@mycentrope.com) a zároveň zmeniť svoje heslo.
3.5 Prevádzkovateľ nepreveruje pravdivosť a súlad poskytnutých údajov s právnymi normami.
3.6 Právo na účasť na výherných súťažiach má v zásade každý užívateľ. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť pri určitých výherných súťažiach okruh osôb oprávnených zúčastniť sa (napr. obmedzením účasti vekovej kategórie od 18 rokov). Na túto skutočnosť musí organizátor zvlášť upozorniť v podmienkach účasti na súťaži. Každý užívateľ sa môže zúčastniť jednej výhernej súťaže len jedenkrát a musí uviesť svoju e-mailovú adresu a/alebo poštovú adresu. Viacnásobná prihláška jedného užívateľa / jednej užívateľky do jednej výhernej súťaže pod rôznymi e-mailovými adresami je zakázaná! Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, diskvalifikovať účastníkov, ktorí porušili podmienky účasti a vylúčiť ich z losovania cien. Vyplatenie výhry v hotovosti a jej vymáhanie právnou cestou sú vylúčené. Účasťou na súťaži dáva užívateľ svoj súhlas s uverejnením svojho plného mena a miesta bydliska / okresu na stránke www.mycentrope.com.

4 Autorské práva / práva k príspevkom
4.1 Všetky autorské a iné ochranné práva, resp. užívateľské práva k stránkam platformy, vrátane layoutu a určitých príspevkov prislúchajú prevádzkovateľovi.
4.2 Príspevky, ktoré prevádzkovateľ zverejní na portáli sú užívatelia oprávnení používať len na osobné a vlastné účely. Akékoľvek využívanie obsahu príspevkov na podnikateľské účely je zakázané.
4.3 Užívateľom prevádzkovateľ výslovne poskytuje možnosť pridávať po úspešnej registrácii na miesta portálu určené na tento účel vlastné príspevky. Užívateľovi však nevzniká výslovné právo na zverejnenie vlastných príspevkov (vo všeobecnosti, resp. na určité časové obdobie). Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený, spracovať obsahy, ktoré generovali užívatelia, zmeniť ich formátovanie, kvalitu zobrazenia, skrátiť ich obsah alebo obsah čiastočne, príp. v plnom rozsahu vymazať.

5 Ochrana osobných údajov
5.1 Prevádzkovateľ kladie mimoriadne veľký dôraz na citlivé a zodpovedné zaobchádzanie s osobnými údajmi užívateľov. Využívaním platformy dáva užívateľ svoj súhlas s evidenciou a využívaním jeho registračných údajov a určitých ďalších dát prevádzkovateľom (ak je to stanovené vo VOP alebo komunitárnych pravidlách).
5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený zisťovať, používať a spracovávať osobné údaje užívateľa počas trvania zmluvného vzťahu (od momentu registrácie) bez ďalšieho výslovného súhlasu užívateľa len na účely realizácie zmluvy. Zisťovanie, používanie a spracovávanie údajov sa pritom realizuje elektronickou cestou.
5.3 Prevádzkovateľ musí upozorniť užívateľa nato, že ochrana a bezpečnosť prenosu dát cez internet sa nedá na sto percent zaručiť. Užívateľ nesie sám a v plnom rozsahu zodpovednosť za starostlivé zaobchádzanie so svojimi prístupovými údajmi.
5.5 Používateľ je oprávnený kedykoľvek nahliadnuť do údajov vo svojom profile, ktoré sú uložené na platforme a zmeniť ich. Ak chce svoje údaje kompletne vymazať, musí najprv požiadať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese redaktion@mycentrope.com o vymazanie údajov.

6 Povinnosti užívateľa
6.1 Platformu www.mycentrope.com je užívateľ oprávnený využívať výlučne podľa ustanovení týchto VOP (a komunitárnych pravidiel).
6.2 Pod pojmom „užívatelia" sa rozumejú anonymní a registrovaní užívatelia platformy. Môžu to byť spotrebitelia a/alebo podnikatelia. Anonymní užívatelia sú užívatelia, ktorí sa nezaregistrovali na stránke www.mycentrope.com. Títo užívatelia majú na rozdiel od registrovaných užívateľov len obmedzené možnosti využívania platformy.

7 Užívateľské práva / práva k dielam umiestneným na platforme
7.1 Užívateľ dostáva právo, využívať platformu v zmysle týchto VOP. Prislúcha mu právo na jednoduché využívanie služieb, ktoré ponúka www.mycentrope.com. Umiestnením svojho príspevku (text, obrázok, video, komentár, atď.) na platformu poskytuje užívateľ prevádzkovateľovi právo, zverejniť tento (príspevok) bezodplatne a časovo neobmedzene a/alebo ho nechať zverejniť, rozširovať ho a/alebo nechať rozširovať, alebo iným spôsobom ho sprístupniť tretím osobám. Užívateľ súhlasí so spracovaním umiestnených príspevkov, so zmenou ich formátovania, úpravou kvality zobrazenia a skrátením príspevkov.

8 Vylúčenie ručenia prevádzkovateľa
8.1 Obsahy a informácie poskytované prevádzkovateľom generuje prevádzkovateľ s najväčšou starostlivosťou. Za obsahovú úplnosť a správnosť v jednotlivých prípadoch nepreberá prevádzkovateľ záruku. Za prípadné tlačové chyby a/alebo chyby, ktoré vznikli pri prehrávaní alebo zmeny, ku ktorým došlo medzičasom nepreberá prevádzkovateľ žiadne záruky. Prevádzkovateľ takisto nepreberá ručenie za správnosť obsahu príspevkov, ktoré generovali užívatelia, ani za pridané fotografie, videá, osobné údaje, prepojenia na linky atď. a tieto obsahy ani nepreveruje. Prevádzkovateľ sa výslovne dištancuje od obsahov pridaných uverejnených príspevkov & linkov. Prevádzkovateľ neručí za prípadné zneužitie informácií užívateľmi alebo tretími osobami. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje námietku spoluzavinenia užívateľom.

9 Výpoveď, resp. porušenie VOP
9.1 Členstvo na platforme nie je časovo obmedzené. Končí sa vypovedaním užívateľskej zmluvy zo strany užívateľa alebo prevádzkovateľa. Obidve strany sú oprávnené vypovedať zmluvu o bezodplatnom užívaní bez uvedenia dôvodu kedykoľvek e-mailom odoslaným prevádzkovateľovi. V prípade porušenia týchto VOP je prevádzkovateľ oprávnený, vymazať obsahy a príspevky dotknutého užívateľa, zablokovať jeho prístup na stránku, vylúčiť užívateľa z ďalšieho užívania portálu v plnom rozsahu alebo čiastočne, resp. vypovedať zmluvu o užívaní s okamžitou platnosťou.

10 Kontakt
Ak máte otázky, želania, problémy alebo podnety kontaktujte prosím redakciu mycentrope.com na e-mailovej adrese redaktion@mycentrope.com.

11 zájazdov
mycentrope.com funguje v prípade ponúkaných zájazdov a paušálnych pobytov len ako plocha na prezentáciu ponúk cestovných kancelárií. Nie je však prevádzkovateľom zájazdových balíkov, ktoré sa prezentujú na webovej stránke. Zájazdy realizujú príslušní prevádzkovatelia cestovných kancelári, ktorí sú zreteľne uvedení pri samotnej rezervácii ako aj pri potvrdení rezervácie.

Prípadné nároky a sťažnosti teda musíte adresovať výlučne prevádzkovateľom cestovných kancelárií, resp. uvedeným miestam.

*Súhlasím so všeobecnými podmienkami užívania.