Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Región Centrope


V regióne Centrope v srdci Európy, do ktorého patria Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakúsko sa nachádza jedna z najdynamickejších nadnárodných hospodárskych oblastí Európy. Zvláštnosťou priestoru Centrope je jeho poloha medzi etablovanými západoeurópskymi hospodárskymi centrami a rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi východnej Európy. Zúčastnené regióny vykazujú v súčasnosti nadpriemerný hospodársky rast. Celkovo žije v regióne Centrope asi 15 miliónov obyvateľov.

Vývoj stredoeurópskeho centrálneho priestoru

Región Centrope, ako jeden z najmladších cezhraničných regiónov Európy, existuje v priestore medzi "starými" a "novými" členskými krajinami Európskej únie od roku 2003. Začleňujú sa do neho regióny a mestá východného Rakúska, západného Slovenska, južného Česka a západného Maďarska. Európsky región sa vyznačuje špecifickou geografickou situáciou: v regióne sa nachádzajú hraničné oblasti štyroch členských krajín, ktoré sa pádom "železnej opony" v roku 1989, rozšírením EÚ v máji 2004 a zrušením hraničných kontrol v decembri 2007 na základe Schengenskej dohody zmenili z regiónov nachádzajúcich sa desaťročia na periférii na cezhraničný centrálny priestor. Okrem toho sa tu nachádzajú v európskom meradle v jedinečnej vzdialenosti dve hlavné mestá Viedeň a Bratislava: od seba delí len necelých 50 kilometrov. Na viacerých politických konferenciách, počínajúc zakladajúcou konferenciou v septembri 2003 v Kittsee, ustanovili zodpovední politici spolkových krajín, krajov a žúp a takisto aj miest budúce základné myšlienky a spoločné pracovné oblasti vývoja tohto stredoeurópskeho priestoru. Cieľom európskeho regiónu je inštitucionalizácia spolupráce regiónov a miest v oblasti hospodárstva, infraštruktúry, vzdelávania a kultúry a takisto aj spoločný lobing (zdroj: Časopis Standort, ročník. 33, č. 3, článok od Martina Huttera, 2009).

Spoločné hospodárske koncepcie v rámci Centrope

Kľúčovou hospodárskou oblasťou Centrope sú mestá dvojičky Viedeň – Bratislava, ktoré majú vysoké kompetencie v oblasti výchovy a vzdelávania a taktiež vysokú koncentráciu výskumných inštitúcií. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú české a slovenské automobilové fabriky a takisto aj západomaďarské centrum výroby kovov v Győri a dodávateľský priemysel východného a južného Rakúska. K diverzifikácii regiónu prispieva v tejto oblasti vznikajúci sektor IT a dolnorakúsky drevársky Cluster. V posledných rokoch sa okrem toho usídlili v regióne Viedeň - Bratislava stovky medzinárodných firiem, ktoré odtiaľto obsluhujú celý priestor strednej a východnej Európy. V oblasti cestovného ruchu majú regióny Centrope spoločnú tradíciu termálnych kúpeľov a rozsiahle ponuky v oblasti Wellness, ale takisto aj bohatý kultúrny život. V roku 2005 sa zrealizovala spoločná koncepcia cestovného ruchu pre južné Česko a dolnorakúsky Waldviertel (Zdroj: Wikipedia).

Centrope – točňa v srdci Európy

V regióne Centrope sa stretávajú partneri, ktoré sa navzájom optimálne dopĺňajú a – ktorí spoločne ešte viac než každý sám za seba – znamenajú kvalitu života, šance, kreativitu, rôznorodosť nápadov, rast a harmonické otvorené spolužitie. A to nezávisle od toho, k akej národnosti partneri patria alebo akým jazykom hovoria. Región Centrope chápeme ako hospodársku točňu v srdci Európy, ktorá má, resp. vytvára zo všetkých svojich predností a možností tie najlepšie predpoklady nato, aby sa stala jedným z najdynamickejších životných priestorov v Európe.